top of page
Web Banner - RHINOZ Inter-05.jpg

ดูวิดีโอแอปพลิเคชัน

ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

Picture1.jpg

RF-309

ไรนอซ อัลติวอลล์ ไล้ท์

เป็นปูนผสมเสร็จสาเร็จรูป ประกอบด้วยส่วนผสมของปูนซีเมนต์ ทราย EPSโฟมและสารเติมแต่งพิเศษ ใช้ผสมกับน้าสาหรับเท หล่อแผ่นผนังสาเร็จรูปแทนการก่อฉาบผนังทั่วไป เพื่อความสะดวกและลดระยะเวลาการทางานแบบก่อฉาบทั่วไป ทาให้ได้แผ่นผนังสาเร็จรูปที่มีความแข็งแรงทนทาน น้าหนักเบา เป็นฉนวนกันความร้อนและเสียงได้ดี รวมทั้งสามารถทาสีทับได้

เอกสารข้อมูลทางเทคนิค

RF-310

ไรนอซ อัลติวอลล์ กรีน

เป็นปูนผสมเสร็จสาเร็จรูป ประกอบด้วยส่วนผสมของปูนซีเมนต์ ทรายและสารเติมแต่งพิเศษ ใช้ผสมกับน้าสาหรับเทหล่อแผ่นผนังสาเร็จรูปแทนการก่อฉาบผนังทั่วไป เพื่อความสะดวกและลดระยะเวลาการทางานแบบก่อฉาบทั่วไป ทาให้ได้แผ่นผนังสาเร็จรูปที่มีความแข็งแรงทนทาน น้าหนักเบา เป็นฉนวนกันความร้อนและเสียงได้ดี เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสามารถทาสีทับได้

เอกสารข้อมูลทางเทคนิค

Picture2.jpg
Picture3.jpg

RF-311

ไรนอซ อัลติวอลล์ เพำเวอร์

เป็นปูนผสมเสร็จสาเร็จรูป ประกอบด้วยส่วนผสมของปูนซีเมนต์ ทรายและสารเติมแต่งพิเศษ ใช้ผสมกับน้าสาหรับเทหล่อแผ่นผนังสาเร็จรูปแทนการก่อฉาบผนังทั่วไป เพื่อความสะดวกและลดระยะเวลาการทางานแบบก่อฉาบทั่วไป ทาให้ได้แผ่นผนังสาเร็จรูปที่มีความหนาแน่นและความแข็งแรงสูง กาลังรับแรงอัดสูง ทนต่อแรงสั่นสะเทือนได้ดี ทนน้าและความชื้นได้ดี รวมทั้งสามารถช่วยป้องกันรังสีได้

เอกสารข้อมูลทางเทคนิค

bottom of page